อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด

    เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

ขอเชิญครู และนักเรียน เข้าร่วมประกวดหนังสั้นประจำปี 2559 ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

     สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท หนังสั้น  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดกติกาดังนี้


1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
          - ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
          - ผู้สมัครรวมตัวกันสมัครเข้ามาเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 4 คน
          - ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อทีมมาด้วย

2. กติกาและเงื่อนไขการประกวด
     2.1 เลือกหัวข้อการประกวดมาเพียง 1 หัวข้อ
          2.1.1 ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ
          2.1.2 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี
          2.1.3 ต่อต้านการใช้ความรุนแรง
          2.1.4 ต่อต้านการละเมิดทางเพศ
          2.1.5 สื่อสร้างสรรค์สังคม
     2.2 หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ หลากหลายในการสร้าง เช่น Adobe Premiere Pro , Sony Vegus , Proshow  ฯลฯ  และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้น ผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
     2.3 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำหนังสั้นโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
     2.4 องค์ประกอบผลงานต้องประกอบไปด้วย
          2.4.1 ผลงานจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5  นาที (เฉพาะเนื้อเรื่อง โดยไม่รวมโลโก้ คำชี้แจง รายชื่อผู้จัดทำ อ้างอิง และอื่นๆ)
          2.4.2 มีปกหน้าของผลงาน และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park)  และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย   ปรากฏในตำแหน่งที่เหมาะสม ลักษณะโลโก้ ของทั้งหน่วยงาน เป็นดังนี้          2.4.3 มีคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จะส่งเนื้อหาให้ดาวน์โหลด)
          2.4.4 หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเอง จะต้องระบุที่มาหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม เช่น เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น

          2.4.5 กำหนดให้ขนาดไฟล์แต่ละชิ้นงาน ควรมีขนาดประมาณ 350 MB และสามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว และมีความคมชัด

     2.5 ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD  เว็บไซต์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออื่นใด เข้าร่วมประกวด  หากกรรมการสืบทราบ จะตัดสิทธิ์/ถอดถอนจากรางวัลในทันที

3. เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

     3.1 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เพื่อรับหมายเลขทีมระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2559 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ www.inetfoundation.or.th  (เกินกำหนดนี้ จะไม่รับผลงานประกวด)
     3.2 ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดูวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4. วิธีส่งผลงาน
     บันทึกผลงานลงแผ่น CD / DVD  แล้วส่งไปรษณีย์มาที่
     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  (หนังสั้น) 723  อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ถนนเจริญนคร  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

5. ประกาศผลและมอบรางวัล
     ภายในเดือน สิงหาคม 2559 **การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

6. รางวัลการประกวด

     รางวัลที่ 1     
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                           เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลที่ 2    
โล่เกียรติยศ
                         
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลที่ 3    
โล่เกียรติยศ
                         
เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลชมเชย    
จำนวน 3 รางวัล
                               
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


7. เกณฑ์ในการตัดสิน
     7.1 องค์ประกอบด้านเนื้อหา     35     คะแนน
     7.2 องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     35     คะแนน
     7.3 องค์ประกอบด้านเทคนิคการนำเสนอสื่อ     30  คะแนน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพิชฌาย์ โทร. 088-2439189 หรืออีเมล


..

เชิญเข้าร่วมการประกวด Thailand NGO Award 2016


     เรียนเชิญองค์กรพัฒนาเอกชน (มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เข้าร่วมการประกวด Thailand NGO Award 2016 เพื่อสร้างชื่อเสียง และเกิดการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 

      โดยการประกวด Thailand NGO Awards 2016 ดำเนินการโดยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ The Resource Alliance ซึ่ง เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานขององค์กรเพื่อ สังคมในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ The Rockefeller ซึ่งได้จัดการประกวดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐานให้ กับองค์กรพัฒนาเอกชน สร้างความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงินและจัดสรรทรัพยากรที่ได้มาจากการบริจาคอย่างมี ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประกวด

1. มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาช่วยชี้แนะในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรของท่านให้มีประสิทธิภาพ

2. มีการเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น การระดมทุน การบริหารจัดการทรัพยากร/อาสาสมัคร ทั้งของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ The Resource Alliance

3. มีสิทธิได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย ปี 2559 โดยได้รับเงินรางวัลองค์กรละ 100,000 บาท โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และสิทธิในการเข้าร่วมประกวด Global Awards in Fundraising ซึ่งเป็นการประกวดในเวทีระดับโลก จัดโดย The Resource Alliance

      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จึงขอเรียนเชิญองค์กรของท่านเข้าร่วมประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2559 อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ ณ เอกสารด้านล่างนี้ 

องค์กรที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ .th">.th หรือ "> หรือ
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (โครงการ ThaiGiving.org)
723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ซอยเจริญนคร 15A 
ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ +66(2) 860 1358 โทรสาร +66(2) 860 3437


 

วีดีโอ Thailand NGO Awards ปีที่ผ่านมา


ภาพบรรยากาศงานมอบรางวัล Thailand NGO Awards ปีที่ผ่านมา 

..


 อาจารย์สอนฟิสิกส์ ยิงตัวเองใต้น้ำเพื่อพิสูจน์หลักการ ที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ

"..อาจารย์สอนฟิสิกส์นาม Andreas Wahl เกิดปิ๊งไอเดียว่าการกระโดดลงในสระน้ำ พร้อมปืนกลที่โหลดกระสุนจริง แล้วก็เอาเชือกผูกไกปืนไว้เพื่อให้เขาสามารถยิงตัวเอง.."   (อ่าน 226) เมื่อ 07 ก.พ. 2559  

 ศาลเยอรมันตัดสิน Facebook friend finder เป็นการล่อลวงและผิดกฏหมาย

"..หลังจากเป็นข้อถกเถียงกันในชั้นศาลมานานกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2010 ในที่สุดความสามารถ Facebook friend finder ก็ถูกศาลเยอรมันตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาการล.."   (อ่าน 275) เมื่อ 01 ก.พ. 2559  

 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีพิมพ์ Holograms ด้วยเครื่องพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทแบบธรรมดาได้แล้ว

"..การพิมพ์โฮโลแกรมที่เรามักเห็นบนบัตรเครดิต, ธนบัตร หรือพวกสติกเกอร์รับประกัน งานพิมพ์ลักษณะนี้มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก และแน่นอนว่ามีต้นท.."   (อ่าน 301) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

 Amazon Prime Air จัดส่งสินค้าออนไลน์ทางอากาศ ใกล้เป็นจริงแล้ว !

"..หลังจากที่ทาง Amazon ได้เคยเผยถึง โครงการจัดส่งสินค้าทางอากาศ ด้วยโดรนเมื่อ 2 ปีก่อน แต่ในวันนี้มันใกล้จะเป็นจริงแล้ว ล่าสุด Amazon ได้เผยคลิปวีดีโอขอ.."   (อ่าน 309) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

 Apple Music เปิดให้บริการบน Android แล้วอย่างเป็นทางการ

"..มาตามสัญญาที่เคยพูดไว้ ในที่สุด Apple ก็ปล่อย Apple Music ลง Android แล้ว นับเป็นแอพฯ ที่สองของ Apple ที่ลงบน Google Play .."   (อ่าน 307) เมื่อ 20 พ.ย. 2558  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร..

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร้างพลเมือง.."   (อ่าน 51) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโด..

"..ภาพกิจกรรมงานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโดย เครือข่า.."   (อ่าน 49) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอ..

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ วั.."   (อ่าน 47) เมื่อ 27 ก.พ. 2559