อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด

    เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop motion ชิงถ้วยฯ
กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop motion ประจำปี 2558


สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop motion ชิงถ้วยพระราชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่ำงดำเนินการขอพระรำชทำนถ้วยรางวัลฯ) และเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดกติกาดังนี้


คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
แบ่งประเภทการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ
ประเภทสถานศึกษา
- ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
- ผู้สมัครรวมตัวกันสมัครเข้ามาเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 4 คน โดยจะต้องอยู่สถาบันการศึกษาเดียวกัน
- ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อทีมมาด้วย
ประเภทบุคคลทั่วไป
- ผู้สมัครไม่จาเป็นต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
- ผู้สมัครรวมตัวกันสมัครเข้ามาเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 4 คน (หากมาจากสถาบันการศึกษาจะต้องต่างสถาบันกัน)
- ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อทีมมาด้วย

กติกาและเงื่อนไขการประกวด
     1. เลือกหัวข้อการประกวดมาเพียง 1 หัวข้อ
          1.1 สุขภาพและความปลอดภัย
          1.2 ภัยธรรมชาติและการป้องกัน
          1.3 การใช้สื่อ Social Media อย่างสร้างสรรค์
          1.4 หัวข้อหรือเรื่องที่คุณอยากรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
     2. Stop Motion ที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ หลากหลายในการสร้าง เช่น Adobe Premiere Pro , Sony Vegus , Proshow ฯลฯ และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้น ผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop motion ประจาปี 2558
     3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำ Stop motion โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
     4. องค์ประกอบผลงานต้องประกอบไปด้วย
          4.1 ผลงานจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5 นาที (เฉพาะเนื้อเรื่อง โดยไม่รวมโลโก้ คาชี้แจง รายชื่อผู้จัดทา อ้างอิง และอื่นๆ)
          4.2 มีปกหน้าของผลงาน และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ สานักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ปรากฏในตาแหน่งที่เหมาะสม ลักษณะโลโก้ ของทั้งหน่วยงาน เป็นดังนี้
          4.3 มีคาชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จะส่งเนื้อหาให้ดาวน์โหลด)
          4.4 หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดทาขึ้นเอง จะต้องระบุที่มาหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม เช่น เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น
          4.5 กาหนดให้ขนาดไฟล์แต่ละชิ้นงาน ควรมีขนาดประมาณ 350 MB และสามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว และมีความคมชัด
    5. ไม่อนุญาตให้นาผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนาไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD เว็บไซต์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออื่นใด เข้าร่วมประกวด หากกรรมการสืบทราบ จะตัดสิทธิ์/ถอดถอนจากรางวัลในทันที

เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด
     1. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เพื่อรับหมายเลขทีมระหว่างวันที่ 15 มี.ค. – 15 ก.ค. 2558 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ www.inetfoundation.or.th (เกินกาหนดนี้ จะไม่รับผลงานประกวด)
กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop motion ประจาปี 2558
     2. ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2558 (ดูวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ)

วิธีส่งผลงาน

     บันทึกผลงานลงแผ่น CD / DVD แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (Stop Motion) 723 อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

ประกาศผลและมอบรางวัล

     18 กันยายน 2558 **การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

รางวัลการประกวด
แบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสถานศึกษา และ ประเภทบุคคลทั่วไป
โดยรายละเอียดรางวัล ในแต่ละประเภท มีดังนี้
     รางวัลที่ 1 ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรขอพระรำชทำนถ้วยรำงวัลฯ) เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เกณฑ์ในการตัดสิน
1. องค์ประกอบด้านเนื้อหา 35 คะแนน
2. องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 35 คะแนน
3. องค์ประกอบด้านเทคนิคการนาเสนอสื่อ 30 คะแนน
..


 NanoRam นวัตกรรมใหม่ที่จะมาเขย่าวงการแฟลชไดร์ฟ

"..Nano Ram หรือ NRAM นั้น เป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีขนาดเล็กกว่าและประมวลผลได้รวดเร็วกว่าแรมทั่วไป ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำหลัก ที่สามารถเก็บข้อมูลได้แม้.."   (อ่าน 50) เมื่อ 23 มิ.ย. 2558  

 หมดปัญหา Google Map ไม่มีสัญญาณ เตรียมใช้งานออฟไลน์ได้ ภายในปีนี้

"..เชื่อว่าใครหลายๆ คนที่ใช้งาน Google Maps เวลาไปเที่ยวไหน ก็คงเจอกับปัญหาสัญญาณไม่เสถียร จนโหลดเส้นทางไม่ทัน หรือไม่มีสัญญาณแล้วทำอะไรไม่ได้เลยก็มี แต่.."   (อ่าน 56) เมื่อ 23 มิ.ย. 2558  

 มาดูพฤติกรรมคนไทยกับการใช้ Instagram และ Hashtag

"..โฟกัส…แช๊ะ…แชร์ พฤติกรรมคนไทยกับการใช้ Instagram และ Hashtag ถึงเวลาเจาะลึก Social Media สุดฮิตในประเทศไทยอีกหนึ่งตัวที่นิยมกันมากในหมู่ดารา, เซเลป,บุ.."   (อ่าน 97) เมื่อ 29 พ.ค. 2558  

 เจ้าของ Facebook แนะพ่อแม่ อย่าห้ามลูกเล่นเกมส์ เพราะเกมส์ทำให้ผมมีวันนี้

"..มาร์ค ซัคเกอเบิร์ก เศรษฐีหนุ่มวัย 31 ปี เจ้าของโซเชียลมีเดียชื่อดัง 'Facebook' กล่าวในงานสัมนา Q&A ที่ผ่านมาของเขาว่า เขาคงไม่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกว.."   (อ่าน 99) เมื่อ 29 พ.ค. 2558  

 Google เพิ่มระบบดักจับฟิชชิ่งป้องกันการโดนแฮคให้กับเว็บราวเซอร์ Chrome

"..การฟิชชิ่งเป็นหนึ่งในการโจมตีที่แฮกเกอร์นิยมใช้มากที่สุดในการขโมยข้อมูล เทคนิคฟิชชิ่งคือการหลอกลวงด้วยการสร้างหน้าเว็บขึ้นมาหลอกให้ผู้ใช้ใส่ชื่อ บัญชี.."   (อ่าน 111) เมื่อ 12 พ.ค. 2558  

  การอบรม Stop Motion Pixilation ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่..

"..ภาพกิจกรรมการอบรม Stop Motion Pixilation ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัยแ.."   (อ่าน 21) เมื่อ 18 พ.ค. 2558  

  การอบรม Stop Motion Pixilation ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย..

"..ภาพกิจกรรมการอบรม Stop Motion Pixilation ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูแกนนำในการใช้ ICT อย่างปลอดภัย.."   (อ่าน 15) เมื่อ 18 พ.ค. 2558  

  งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ 3 ดี วันที่พุธที่ 1..

"..ภาพงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ 3 ดี วันที่พุธที่ 10 ธันวาคม 2557 เว.."   (อ่าน 64) เมื่อ 27 ธ.ค. 2557