อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


ผู้บริหารเครือข่ายฯ


 
ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์

งานส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ไมใช่เพียงการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้ประโยชน์จากสื่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่รวมถึงการปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมของการเป็นผู้ใช้ที่ดี ที่จะไม่ใช้สื่อดังกล่าวในการทำร้ายตนเองและผู้อื่นด้วย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ประชาชนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับสื่ออินเทอร์เน็ต สามารถใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เราพร้อมจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสู่จุดหมายร่วมกัน นั่นคือเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น

ดร. ทวีศักดิ์  กออนันกูล ดร. ทวีศักดิ์ กออนันกูล

อินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่สุด และเป็นสิ่งที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนทั่วโลกในศตวรรษที่ 21 ในทุกๆ ด้าน สังคมใดที่ไม่พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ ก็จะถูกทิ้งห่างไว้ข้างหลัง พวกเราจึงอยากจะมาร่วมแรงกันพัฒนาประเทศไทยด้วยสารสนเทศ และความรู้ โดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องช่วย เราหวังว่า ด้วยการส่งเสริมที่ถูกต้อง คนไทยทั้งหลายรวมทั้งเยาวชน ก็จะเป็นกำลังสำคัยของประเทศที่จะก้าวไปทัดเทียมกับสังคมสารสนเทศอื่นๆ ผมเชื่อว่า เราจะมีคนไทยที่เป็นคนดีคนเก่ง มาช่วยกันสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ ธุรกิจใหม่ทางเทคโนโลยี และช่วยกันยกระดับความรู้ของประชาชนให้ดีขึ้นแน่นอน งานนี้คือปณิธานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

คุณตฤณ  ตัณฑเศรษฐี คุณตฤณ ตัณฑเศรษฐี

อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดโลกทัศนให้ผู้ใช้ ตลอดจนช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างกว้างขวาง แต่ในการใช้เครื่องมือใดๆ นั้น ผู้ใช้ก็ควรเข้าใจเครื่องมือเหล่านั้นให้ลึกซึ้ง เพื่อที่จะประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องสร้างประโยชน์ให้ได้สูงสุด คุ้มค่า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เป็นองค์อรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งและดำเนินการโดยกลุ่มคนที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตในประเทศทไยมาตั้งแต่ต้น มีวัตถุประสงค์จะช่วยให้คนไทยเข้าใจและใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตนเองและเศรษฐกิจและสังคมของไทย