หน้าหลัก TSN
เมนูลัด
PARENTS
บทความทั้งหมด
สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง
แบ่งปันประสบการณ์/เล่าสู่กันฟัง
KIDS
นิทานสำหรับเด็ก
นิทานหนูเขียนเอง
เรื่องน่ารู้สำหรับเด็ก
TEACHERS
บทความสำหรับครู
คุณครูแบ่งปันประสบการณ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด


วันต่อต้านยาเสพติดโลก

  

วันต่อต้านยาเสพติดโลกยาเสพติด


ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

                         วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันอะไร ทุกคนคงทราบว่า เป็น"วันสุนทรภู่"กวีเอกของโลกแต่จะมีใครทราบหรือไม่ว่าวันนี้เป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ด้วยเช่นกัน
         


          …เป็นที่ทราบกันดีว่า ผลจากปัญหายาเสพติด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก ประเทศต่างๆ จึงได้พยายามร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งปัญหายาเสพติด ดังนั้น ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530


          ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 โดยเหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ก่อนสงครามฝิ่นครั้งแรก
       

วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย


          ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา "ยาเสพติด" มาเป็นเวลานาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า กปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ


          ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่ายเดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519


          ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มี "คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด" หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ


          สำนักงานป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศมาโดยตลอด และได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา
               

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด


          คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดสากล ยังคงสโลแกนเดิม (เพราะมีกำหนดใช้ปี พ.ศ. 2550 – 2552) คือ
"Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs" ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า "ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด"


          ส่วนประเทศไทยปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนด คำขวัญสำหรับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2551 ตามแนวคิด "ทำความดี ตามคำพ่อสอน" ภายใต้คำขวัญว่า... "รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด"


วันต่อต้านยาเสพติด ปี 51


          สำหรับวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนปีนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดตัว 5 พรีเซนเตอร์ ทำความดีตามคำพ่อสอน โดยมีศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นตัวแทน 5 คำสอนของพ่อตามแนวพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อาทิ ความพอดี, ความเพียร, การเอาชนะใจตน, ความซื่อสัตย์ และหนังสือเป็นออมสิน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันทำความดีเพื่อห่างไกลยาเสพติด


          พร้อมกันนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้คัดเลือกศิลปินนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงและความประพฤติดี มาเป็นตัวแทนในแต่ละคำสอนรวม 5 คน เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำ "คำพ่อสอน" ไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิต ประกอบด้วย


           1.  แอน ทองประสม นักแสดงสาวมากความสามารถ เป็นตัวแทนของ "ความพอดี"


           
2. สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว ( บี้ เดอะสตาร์) นักร้องนักแสดงวัยรุ่นยอดนิยม เป็นตัวแทนของ "ความเพียร"


           
3. ธนา ลิมปยารยะ (เชน ไนซ์ทูมีทยู) นักร้องวงบอยแบรนด์ชื่อดังเป็นตัวแทนของ "การเอาชนะใจตน"


           
4. มาริโอ้ เมาเร่อ นักแสดงดาวรุ่งชื่อดังจากภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม เป็นตัวแทนของ "ความซื่อสัตย์" 


           
5. ธาวิน เยาวพลกุล (วิน) นักแสดงวัยรุ่นยอดนิยม เป็นตัวแทนของ "หนังสือเป็นออมสิน"


          ทั้งนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า พรีเซ็นต์เตอร์ทั้ง 5 คน ถือเป็นผู้ที่มีความประพฤติเหมาะสม เป็นที่ชื่นชอบ และมีอิทธิพลต่อความคิด รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญของการทำความดีในรูปแบบต่างๆ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งความดีเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันอันแข็งแกร่งที่จะช่วยให้เยาวชน นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลจากยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน


          ข้อมูลจาก

- irrigation.rid.go.th

- spko.moph.go.th

- hilight.kapook.com/view/25763

 
เกี่ยวกับผู้เขียน


  • หมวด: แบ่งปันประสบการณ์ / เล่าสู่กันฟัง
  • วันที่โพส: 26 มิถุนายน 2551
  • ผู้เขียน: malisa
  • โพส: 15 รายการ
  • อ่าน: 38321 ครั้ง


  •    ...คิดทุกอย่างที่ทำแต่อย่าทำทุกอย่างที่คิด...