อัพเดตภาพกิจกรรมใหม่ๆ ของมูลนิธิฯ ที่เมนูกิจกรรม อัพเดตคู่มือ สื่อประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิที่เมนูดาวน์โหลด

    เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ มีพันธกิจด้านการเชื่อมโยงครู ผู้ปกครอง นักการศึกษา อาสาสมัคร ให้ร่วมมือกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนบนโลกออนไลน์ โดยใช้การฝึกอบรมสัมมนา กิจกรรมต่าง ๆ และเว็บไซต์เป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
เครือข่ายผู้ปกครองออนไลน์ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยินดีต้อนรับทุกท่าน...

การอบรมการส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันประจำปี 2560
    ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพครู ศึกษานิเทศก์ แกนนำเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมือง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ให้สามารถใช้ข่าวสาร สื่อ และแหล่งเรียนรู้รอบตัว โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กนักเรียน ได้นั้น   

     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา  เข้าร่วมการอบรม “การส่งเสริมศักยภาพครูในการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน”โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม โดยในแต่ละรุ่น ๆ จะรับผู้เข้าอบรมรุ่นละ 60 คน การจัดอบรมจะจัดขึ้นจำนวน 4 ภาค ดังนี้

ภาคใต้
ภูเก็ต - รุ่นที่ 1 วันที่ 13-14 มีนาคม 2560   ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
**เลื่อนการอบรม!!**
ภูเก็ต - รุ่นที่ 2 วันที่ 16-17 มีนาคม 2560   ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต **เลื่อนการอบรม!!**
 

ภาคเหนือ

พะเยา - รุ่นที่ 1 วันที่ 20-21 มีนาคม 2560   ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย  - รุ่นที่ 2 วันที่23 -24 มีนาคม 2560  อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง R3/2 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จ.เชียงราย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560**

ภาคกลาง
กรุงเทพมหานคร - รุ่นที่1 วันที่ 20-21 เมษายน 2560 บ้านพักกรุงเทพคริสเตียน จ.กรุงเทพมหานคร 
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560**             
ราชบุรี - รุ่นที่ 2 วันที่27-28 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี

**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2560**  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย - รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
เลย - รุ่นที่ 2 วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2560 โรงแรมฟอร์ร่าฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย
**ส่งใบตอบรับเข้าอบรม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560**


หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือประสานงานในรายละเอียดอื่นๆ โปรดติดต่อ
ผู้ประสานงานโครงการฯ - คุณชญาวดีธรรมบุษดี โทร. 083-297-2265 อีเมล..

ขอเชิญครู และนักเรียน เข้าร่วมประกวดหนังสั้นประจำปี 2560 ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  ขอเชิญครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท หนังสั้น  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล โดยมีรายละเอียดกติกาดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
          - ผู้สมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ
          - ผู้สมัครรวมตัวกันสมัครเข้ามาเป็นทีมๆ ละ ไม่เกิน 4 คน
          - ผู้สมัครจะต้องตั้งชื่อทีมมาด้วย

2. กติกาและเงื่อนไขการประกวด
     2.1 หัวข้อการประกวดคือ  “ทำตาม...คำพ่อสอน”
           เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอน้อมนำพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 มาเป็นหัวข้อในการแข่งขันในปีนี้
     2.2 หนังสั้นที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ หลากหลายในการสร้าง เช่น Adobe Premiere Pro , Sony Vegus , Proshow  ฯลฯ  และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์หรือฟรีแวร์เท่านั้น มิฉะนั้น ผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที
     2.3 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการทำหนังสั้นโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
     2.4 องค์ประกอบผลงานต้องประกอบไปด้วย
          2.4.1 ผลงานจะต้องมีความยาว ไม่น้อยกว่า 3 นาที และไม่เกิน 5  นาที (เฉพาะเนื้อเรื่อง โดยไม่รวมโลโก้ คำชี้แจง รายชื่อผู้จัดทำ อ้างอิง และอื่นๆ)
          2.4.2 มีปกหน้าของผลงาน และบนปกหน้าของผลงานให้ใส่ โลโก้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK  park)  และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย   ปรากฏในตำแหน่งที่เหมาะสม ลักษณะโลโก้ ของทั้งหน่วยงาน เป็นดังนี้          2.4.3 มีคำชี้แจงเกี่ยวกับโครงการ (มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ จะส่งเนื้อหาให้ดาวน์โหลด)
          2.4.4 หากเป็นข้อมูลที่ไม่ได้จัดทำขึ้นเอง จะต้องระบุที่มาหรืออ้างอิงอย่างเหมาะสม เช่น เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ เป็นต้น

          2.4.5 กำหนดให้ขนาดไฟล์แต่ละชิ้นงาน ควรมีขนาดประมาณ 350 MB และสามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว และมีความคมชัด

     2.5 ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่น หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD ,DVD  เว็บไซต์ สื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรืออื่นใด เข้าร่วมประกวด  หากกรรมการสืบทราบ จะตัดสิทธิ์/ถอดถอนจากรางวัลในทันที

3. เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

     3.1 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์เพื่อรับหมายเลขทีมระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 ก.ค. 2560
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัครได้ที่ www.inetfoundation.or.th  (เกินกำหนดนี้ จะไม่รับผลงานประกวด)
     3.2 ส่งใบสมัครตัวจริงพร้อมผลงานประกวดทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 ก.ค. 2560 (ดูวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

4. วิธีส่งผลงาน
     บันทึกผลงานลงแผ่น CD / DVD  แล้วส่งไปรษณีย์มาที่
     มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  (หนังสั้น) 723  อาคารศุภาคาร ชั้น 3 ห้องเลขที่ 3C15 ถนนเจริญนคร  แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600

5. ประกาศผลและมอบรางวัล
     ภายในเดือน สิงหาคม 2560 **การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด**

6. รางวัลการประกวด

     รางวัลที่ 1     
ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                           เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลที่ 2    
โล่เกียรติยศ
                         
เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลที่ 3    
โล่เกียรติยศ
                         
เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
     รางวัลชมเชย    
จำนวน 3 รางวัล
                               
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


7. เกณฑ์ในการตัดสิน
     7.1 องค์ประกอบด้านเนื้อหา     35     คะแนน
     7.2 องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     35     คะแนน
     7.3 องค์ประกอบด้านเทคนิคการนำเสนอสื่อ     30  คะแนน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุพิชฌาย์ โทร. 088-2439189 หรืออีเมล


..


 มินิโดรนที่สร้างง่ายๆ ด้วยตัวต่อ Lego แถมยังราคาไม่แรง

"..ตัวต่อ Lego เชื่อว่าเป็นของเล่นสร้างสรรค์จินตนาการ ที่ทุกคนน่าจะรู้จัก หรือเคยได้สัมผัสมาแล้ว และในตอนนี้ ทาง Kitables จะทำให้ตัวต่อ Lego ทำอะไรได้มาก.."   (อ่าน 2837) เมื่อ 01 ก.พ. 2560  

 เหลือเชื่อ! ผลสำรวจบอกว่า คนส่วนใหญ่อยากใช้การเซลฟี่ แทนรหัสผ่านการทำธุรกรรมออนไลน์

"..สำหรับบางคน (โดยเฉพาะสาวๆ) การถ่ายเซลฟี่เป็นการแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างดีเยี่ยม แต่สำหรับบางคน (โดยเฉพาะตัวแอดมินเอง) กลับไม่ชอบการเซลฟี่เอาซะเลย และผล.."   (อ่าน 2399) เมื่อ 01 ก.พ. 2560  

 อาจารย์สอนฟิสิกส์ ยิงตัวเองใต้น้ำเพื่อพิสูจน์หลักการ ที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศ

"..อาจารย์สอนฟิสิกส์นาม Andreas Wahl เกิดปิ๊งไอเดียว่าการกระโดดลงในสระน้ำ พร้อมปืนกลที่โหลดกระสุนจริง แล้วก็เอาเชือกผูกไกปืนไว้เพื่อให้เขาสามารถยิงตัวเอง.."   (อ่าน 2942) เมื่อ 07 ก.พ. 2559  

 ศาลเยอรมันตัดสิน Facebook friend finder เป็นการล่อลวงและผิดกฏหมาย

"..หลังจากเป็นข้อถกเถียงกันในชั้นศาลมานานกว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 2010 ในที่สุดความสามารถ Facebook friend finder ก็ถูกศาลเยอรมันตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาการล.."   (อ่าน 3010) เมื่อ 01 ก.พ. 2559  

 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีพิมพ์ Holograms ด้วยเครื่องพริ้นเตอร์อิงค์เจ็ทแบบธรรมดาได้แล้ว

"..การพิมพ์โฮโลแกรมที่เรามักเห็นบนบัตรเครดิต, ธนบัตร หรือพวกสติกเกอร์รับประกัน งานพิมพ์ลักษณะนี้มีกระบวนการผลิตที่ยุ่งยากและซับซ้อนมาก และแน่นอนว่ามีต้นท.."   (อ่าน 2934) เมื่อ 02 ธ.ค. 2558  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร..

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี ท้องที่วัดอาวุธ โรงเรียน 3 ดี : สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี เพื่อสร้างพลเมือง.."   (อ่าน 235) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโด..

"..ภาพกิจกรรมงานมอบรางวัล รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ครั้งที่ 6 : Family Awards 2016 จัดโดย เครือข่า.."   (อ่าน 239) เมื่อ 27 ก.พ. 2559  

  งานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอ..

"..ภาพกิจกรรมงานเปิดบ้าน 3 ดี มนว.นี้ดีจัง ชมโชว์ เรียนรู้และลงมือทำ ของโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ วั.."   (อ่าน 267) เมื่อ 27 ก.พ. 2559