แบบทดสอบภาษาไทย ป.6 หน่วยที่ 4 เรื่องกล้วยๆ

แผนที่ 11 เรื่องการสรุปความ

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว