แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีช่วงชั้น 2

แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพเรื่องอาหาร

  
แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ เวลา 30 นาที ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว