แบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง Fruit

Exercise 1

  
นักเรียนเลือกคำตอบที่มีความหมายตรงกับคำถามที่กำหนดให้