แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป.5 เรื่อง อาหาร

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

  
แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบมีทั้งหมด 10 ข้อ เวลา 30 นาที