แบบทดสอบ วิชา พลศึกษา

เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว