แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชางานบ้าน เรื่อง การทำความสะอาดบ้าน

  
แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 10 ข้อ