แบบฝึกหัดที่ 1 สาระ พระพุทธศาสนา

เรื่อง วันวิสาขบูชา

  
คำสั่ง จงเลือกคำตอบถูกที่สุดเพียงข้อเดียว