แบบทดสอบที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

แบบทดสอบนี้มี 10 ข้อ ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุด