แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ

วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุ

  
จุดประสงค์ เพื่อให้นักรียนศึกษาส่วนประกอบของสิ่งของ