แบบทดสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การปลูกไม้ดอกในภาชนะ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด