แบบทดสอบที่ 1 เรื่องโคลงโลกนิติ

  
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว