แบบทดสอบที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ

  
ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว