แบบทดสอบ ช่วงชั้นการเรียนที่ 3 วิชา ดนตรี-นาฏศิลป์

โดยนางรัชดา มีป้อม

ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย X ทับหัวข้อที่นักเรียนเห็นว่าถูกต้องที่สุด