แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน เรื่องการเตรียมตัวพูด

  
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด