• พื้นที่แห่งนี้ สำหรับพวกเราทุกคนเอาไว้เผยแพร่ผลงาน E-learning ขอเชิญชวนให้ช่วยกับทำแล้วส่งเข้ามาแชร์กับคุณครูท่านอื่นๆ นะคะ
 • ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตมีรางวัลให้สำหรับผลงานดีเด่นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ผลงานผู้เข้าอบรม E-Learning

  ผลงานผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนสวนสม่อน จ.นครราชสีมา วันที่ 23-24 สิงหาคม 2551

  ผลงานผู้เข้าอบรมจำนวน 25 รายการ


  อาจารย์ชัยวัฒน์ ฝาชัยภูมิ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง จังหวัดนครราชสีมา
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์อมรรัตน์ อุดมเลิศปรีชา
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์วชาภาษาไทยชั้น ป.6 หน่วยที่ 6 เรื่องความทันสมัยในเทคโนโลยี
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์อรัญญา บัตรสูงเนิน
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาสุขศึกษาเรื่อง อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นงนุข สันติวงศ์
  โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง Fruit ชั้น ป.3
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นงเยาว์ วรเท่า
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบสุริยะจักวาล
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นวลพรรณ เบือนขุนทด
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องความรุ้เกี่ยวกับอาหาร
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์มาลี จริงโพธิ์
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องสิ่งแวดล้อม (ในท้องถื่น)
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เพลิน มีศิลป์
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ศิลปะแม่ไม้ใวยไทย
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วนิดา ชาธิพา
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง On The Farm ชั้น ป.4
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วิภา ศรีม่วงกลาง
  โรงเรียนบ้านท่าอ่าง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ศึกษาเรื่อง My Photo Album กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สราวุธ กรองกระโทก
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์อิศรินทร์ ฝาชัยภูมิ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ดอกลีลาวดี
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วิลัยรัตน์ ชาติชูพงศ์
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง วันสำคัญทางศาสนา วันวิสาขบูชา
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วิโรจน์ สิทธิโคตร
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ดนตรีสากล
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ภูมิพร ฝาชัยภูมิ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทยเรื่อง การใช้ห้องสมุด
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วรสิทธิ์ ธัญญเฉลิม
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงาน
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุจิน เสริฐนวลแสง
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - นิทานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ชุตินันท์ ทองธิราช
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้น ป.6
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุภาพร มีประเสริฐ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - แบบทดสอบการนวดเพื่อสุขภาพ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วารุณี ธรรมะ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง มตราแม่กก กน กบ กด
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์พรพิมล สุวรรณกลาง
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย เรื่อง โ เพื่อน เ ร่วมเฮฮา
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ไพรวัลย์ พจน์จะโป๊ะ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวิ่ง 50 เมตร
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ดนัยยา มารยาท
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์มัลลิกา ภักดีวิเศษ
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง สมบัติวัสดุ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นราทิพย์ ศังขจันทรา
  โรงเรียนสวนหม่อน

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง สมบัติวัสดุ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  ผลงานผู้เข้าอบรมจำนวน 25 รายการ