• พื้นที่แห่งนี้ สำหรับพวกเราทุกคนเอาไว้เผยแพร่ผลงาน E-learning ขอเชิญชวนให้ช่วยกับทำแล้วส่งเข้ามาแชร์กับคุณครูท่านอื่นๆ นะคะ
 • ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตมีรางวัลให้สำหรับผลงานดีเด่นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ผลงานผู้เข้าอบรม E-Learning

  ผลงานผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2551

  ผลงานผู้เข้าอบรมจำนวน 24 รายการ


  อาจารย์อมิตารัตน์ ช่างคิด
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตัวการันต์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์บัญชา ช้างพงษ์
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง BADMINTON
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ชูศรี สาตจีนพงษ์
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย เรื่องอักษรนำ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์จิรัชยา อาจวงศา
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ห้องเรียนสีเขียว
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์มยุรี ต้นทับทิมทอง
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การปลูกกระเจี๊ยบแดง
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ณัฐมน งามเงินวรรณ
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง อุทัยธานี
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เพียง ไผ่ทอง
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  ด.ญ. อัษฎาพร บุญประสิทธิ์
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิธีทำยำปูอัดอย่างง่าย
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์จุฬาพร ดีสมจิตร
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาสุขศึกษา เรื่องฉลากโภชนาการ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ดรุณ มากคล้าย
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง คำควบกล้ำ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นันทกา ศรีพลภา
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคิมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมPowerPoint
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์มลทิลา ภูก้านเหลือง
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเติม -ed ที่ท้ายคำกริยา
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ชลสิทธิ์ อินทรเพชร
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ประถมศึกษา ป.4 เรื่อง Subject
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ปภาวี สุขธยารักษ์
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การพิมพ์ภาพ (Printing)
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์พจน์จรินทร์ สิทธิวรชาติ
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุชชนา ปัจฉิมสุภาคม
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง อินเทอร์เน็ต
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ธนพร บุญประสิทธิ์
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาสุขศึกษา เรื่อง วัยรุ่นรู้ทันป้องกันได้ โรคเอดส์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ทวยเทพ ถวัลย์ภิยโย
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง เยี่ยมเรือน..เยือนสยาม
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วิภาภรณ์ สุริยานนท์
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วรรณา พูลผล
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การเปรียบเทียบจำนวน
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วรรณี นุ่นแก้ว
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ประวัติกีฬาแชร์บอล
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เยาวดี โกษะโยธิน
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ดอกไม้ประจำจังหวัด
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ยุพดี เงินเกิด
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การถนอมสายตาจากการใช้คอมพิวเตอร์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ดวงพร สุวรรณมัจฉา
  โรงเรียนพิชญศึกษา จ.นนทบุรี

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง งานบ้านเพื่อครอบครัว
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  ผลงานผู้เข้าอบรมจำนวน 24 รายการ