• พื้นที่แห่งนี้ สำหรับพวกเราทุกคนเอาไว้เผยแพร่ผลงาน E-learning ขอเชิญชวนให้ช่วยกับทำแล้วส่งเข้ามาแชร์กับคุณครูท่านอื่นๆ นะคะ
 • ทางมูลนิธิอินเทอร์เน็ตมีรางวัลให้สำหรับผลงานดีเด่นประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี
 • ผลงานผู้เข้าอบรม E-Learning

  ผลงานผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ วันที่ 4-5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

  ผลงานผู้เข้าอบรมจำนวน 32 รายการ


  อาจารย์อมรรัตน์ สีหนันท์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาพระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 4
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เกศินี เดชมา
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประมาณค่า
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เกรียงศักดิ์ สิทธิโห
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักศิลาจารึก หลักที่1
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์มณีรัตน์ แสงจันทร์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง จิตวิทยาความรัก
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นงนุช นาคมาศ
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง โคลงโลกนิติ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นฤมล แดงสอน
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การวัดตัว
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์นุชนารถ คชรัตน์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย เรื่อง คำประสม
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ณัฐชนก เหลืองสถิตย์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ไพศาล บริบูรณ์นางกูร
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง กระบี่กระบอง
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ผาณิต กาทอง
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย เรื่อง แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ตอนคัมภีร์ฉันทศาสตร์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์พิสมัย มิ่งเมือง
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ2 เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ปิยาภา ศรีสว่าง
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ1 เรื่อง สรุปเนื้อหา Windows xp
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ประภาภรณ์ ปานรสทิพย์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน3 เรื่อง ลำดับเลขคณิต
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ประทุมทิพย์ แก้วสีเขียว
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง รวมเรื่องน่ารู้สู่วัยรุ่น
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุชีรา ใจหวัง
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาเคมีพื้นฐาน ช่วงชั้นที่4 เรื่อง โครงสร้างอะตอม
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์รัชดา มีป้อม
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา ดนตรี-นาฏศิลป์ เรื่อง การรำอวยพร
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สำลี พิบูลเวช
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง นักจัดรายการวิทยุ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เสาวณี พู่พิทยาสถาพร
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง Le subjonctif Fait Par
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุชญา เจียรโภคกุล
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุภลักษ์ พงษ์เกษม
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆของร่างกาย
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์สุวรรณา พิบูลศาสนสกุล
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง Reading Practice
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ทัศนีย์ คำภูแสน
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง Question (Interrogative Sentence)
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วาสนา พิทักษ์สาลี
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วันทนี จำปาทอง
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตั๊กแตนแสนสวย
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์เดือนเพ็ญ สำราญศิลป์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเขียนตัวการันต์
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์จิรภัทร บุญครอบ
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วน
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์กิตติกุล ศรีสว่าง
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การส่งบอล
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ลักขณา เพิ่มกุศล
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ เรื่อง ส่วนประกอบของขลุ่ยเพียงออ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ธนัญญา อาจสาลี
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ เรื่อง ส่วนประกอบของขลุ่ยเพียงออ
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์ตรีชุดา ประไพจันทร์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเซลล์ไฟฟ้าเคมี
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์วันเพ็ญ มณีเกษร
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระยะห่างจุด 2 จุด
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย


  อาจารย์อัณณา สมบูรณ์
  มัธยมวัดนายโรง

  ผลงาน
  - สื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง การเตรียมตัวพูด
  - แบบทดสอบ


  คลิกเพื่อดูภาพขยาย

  ผลงานผู้เข้าอบรมจำนวน 32 รายการ